Monday, July 18, 2005

Memories

7/18/07

بلبلی خون دلـی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیـرت به صدش خار پریشان دل کرد
طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود
ناگهان نـقـش فــنـا نـقـش امـل بـاطـل کرد
قرّه العین مـن آن میـوه ی دل یـادش بـاد
که چه آسـان بـشد و کـار مـرا مشکل کرد
سـاربـان بـار مـن افــتـاد خـدا را مـددی
که امـیـد کرمـم هـمـره ایـن مـحـمـل کرد
روی خـاکی و نـم چـشـم مـرا خوار مدار
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد
آه و فریاد که از چشم حسود و مه چرخ
درلحد ماه کـمان ابـروی من مـنـزل کرد
نزدی شـاه رُخ و فـوت شد امکان حافظ
چـه کــنــم بــازی ایــام مـرا غـافــل کرد