Friday, April 27, 2007

Going End, Coming Start


جمعه که می شود همه جا تعطیل است،
جمعه که می شود همه تعطیل اند،
جمعه که می شود من هم تعطیلم؛

جمعه ها شادی تعطیل است،
جمعه ها ورزش تعطیل است،
جمعه ها تفریح تعطیل است؛
می دانید چرا؟

جمعه ها روز انجام کارهای عقب افتاده است؛
اما جمعه ها کار هم تعطیل است!
جمعه ها روزِ یک روز عقب افتادن از زندگیست؛
هشدار هقته ای که به هیچ گذشت،
و نوید آغازی که در پیش روست

Thursday, April 12, 2007

Red Wine, Black Hash, White Junk!!!


صوفي نداشت درد که دُردي نکرد نوش                    

                    ساقي بيار مي که صفايي است در شراب