Monday, June 19, 2006


اگر بخواهيد تن رها می کنم

همانند آسمان

رنگ در رنگ

اگر می خواهيد

حتی از نرم نرمتر می شوم

مرد

نه ابری شلوارپوش می شوم