Monday, June 09, 2008

Take it Easy


هر عملی را عکس العملی ست مساوی و در خلاف جهت. این درسی است که از ابتدا به گوشمان خوانده اند و یاد نمی گیریم. بشین بچه جان سر نکوب به دیوار که می شکنی!ه