Friday, May 23, 2008

Spring Mind


روح و روانی که با یک خواب زیر و رو شود را باید گل گرفت
چشمانی که با یک نگاه از خود بی خود شوند را باید کور کرد
گوشهایی که آهنگ صدا را زیبا می شنوند را باید گچ گرفت

ذهن تحلیل گر بیکار سردسته ی دزدان دریاست
خاموش کنید پدر سوخته را که دست بردارد از تحلیل کلمات و تصویر رویاها